သူရကံခၽြန္ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ မိတ္ဆက္နိဒါန္း

ကုမၸဏီအမည္ : သူရကံခၽြန္ကုမၸဏီလီမိတက္
လုပ္ငန္းအမည္ : လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း။
သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း။
သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ျခင္း။
Managing Director: ဦးသူရထြန္း
Director: ေဒၚမင္းမင္းထြန္း
General Manager: ဦးထြန္းလြင္
လိပ္စာ: တိုက္(၂)၊ အခန္း(၁)၊သုမဂၤလာလမ္း၊ သုမဂၤလာအိမ္ယာ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့။
ဖုန္းနံပါတ္: +95-1-724829(Office), +95-98-625665(Manager)

သူရကံခၽြန္ကုမၸဏီလီမိတက္သည္-


  1. ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဘ႑ာအခြန္ေငြေပးေဆာင္ျခင္း၊
  2. လုပ္ငန္းခြင္နယ္ေျမေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊
  3. လူပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္မပ်က္စီးေစရန္ ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
  4. ဌာနဆိုင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း။
  5. ကုမၸဏီအတြက္ထိုက္သင့္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ရလိုျခင္း စေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ထို႔အတူ မိမိကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ခေနာက္စိမ္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သတၱဳသန္႔စင္ျခင္းစေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စား၍ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအား ေလးစားယံုၾကည္စြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။

သူရကံခၽြန္ကုမၸဏီလီမိတက္ကို (၄-၇-၂၀၀၆) ရက္ေန႔တြင္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၄၀၃/၂၀၀၆)ျဖင့္ စက္မႈ/ထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါသည္။ပထမတြင္ ဒါရိုက္တာ(၅)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ၿပီး (၇-၆-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္ (၃)ဦး ထပ္မံအင္အားျဖည့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။


ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းရည္႐ြယ္ခ်က္ (၄)မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။၎တို႔မွာ-


  1. လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ တာရွည္ခံေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္း၊ ႀကိတ္ခြဲျခင္း ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း။
  2. (ကၽြန္းမွအပ)သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ခုတ္လဲျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္း၊ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တာရွည္ခံေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အသားေသေစျခင္း။
  3. လွ်ပ္စီးႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း။
  4. အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ထြက္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ စီးပြားေရးႏွင့္ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တ.သ.က (No.20113) ျဖင့္ထုတ္လုပ္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုလည္း ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဴပ္၌ (အသင္းဝင္အမွတ္ -၁၇၅၁၃) ျဖင့္ (၈-၄-၂၀၀၈)ရက္ေန႔ တြင္ အသင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
သူရကံခၽြန္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ရံုးကို တိုက္(၂)၊ အခန္း(၁)၊သုမဂၤလာလမ္း၊ သုမဂၤလာအိမ္ယာ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့သို႔ ေျပာင္းေရြ႔ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။


Sub Menu

about antimony


myanmar antimony


mining site


refining factory


company profile


Myanmar real estate


Myanmar rent a car